Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Bart Mollé (eenmanszaak, handel drijvend onder de naam Entre Deux, Binnenveldstraat 65, 3590 Diepenbeek) (hierna de “Verkoper” genoemd) en zijn klanten, wat betreft de aangeboden producten en diensten. De verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop wordt geplaatst. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat, aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die hieruit voortvloeien. Tevens erkent de klant dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Prijzen

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst.

De Verkoper kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. De Verkoper behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de afhaling reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient afhaling vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : via Maestro, Visa, Bancontact en Mastercard. Een betaling via de webshop wordt bevestigd via e-mail.

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege de Verkoper, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. De Verkoper kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. De Verkoper heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De website van de Verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over zijn/haar producten en diensten. De Verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst of een product komt afhalen, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een bestelling kan enkel worden geplaatst op het verkoopadres, telefonisch, via het e-mailadres : info@entredeux.be. Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst.

De Verkoper verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen telefonisch of via e-mailadres info@entredeux.be.

Artikel 5. Levering en/of afhaling

Afhalen van producten kan te allen tijde, tijdens de meegedeelde openingsuren op het verkoopadres.

Indien de bestelling gebeurt via de webshop, zal de Verkoper de bestelling zo spoedig mogelijk klaarzetten om op te halen op het verkoopadres.

Artikel 6. Factuurvoorwaarden

Indien nog niet elektronisch betaald, zijn alle facturen, tenzij anders bedongen wordt, integraal (in contant/via overschrijving op rekeningnummer BE64 7360 4904 2052) betaalbaar op de maatschappelijke zetel ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij een andere vervaldag vermeld staat.

De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 3 kalenderdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro, zelfs bij de toekenning van respijttermijnen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Bij niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten.

Artikel 7. Herroepingsrecht

De Verkoper beroept zich voor haar volledige versdienst op de wet die het herroepingsrecht op bederfelijke producten of producten met korte houdbaarheid uitsluit.

Artikel 8. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten enerzijds en gebreken in de Verkoper toegeleverde producten anderzijds.

Artikel 10. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van de Verkoper. De Verkoper zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via (zijn of haar accountprofiel, e-mail,…).

Artikel 11. Klachten

De klant verbindt zich ertoe om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Elke probleem of gebrek met betrekking tot de levering van het product, moet onmiddellijk worden gemeld via aangetekend schrijven of via e-mail met ontvangstbewijs gericht aan het e-mailadres van de Verkoper info@entredeux.be binnen een termijn van 48 uren na levering. De Verkoper verbindt zich ertoe klachten binnen de 5 kalenderdagen te behandelen.

De klant verbindt zich ertoe eventuele geschillen eerst te proberen op te lossen in overleg met de Verkoper.

Artikel 12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Limburg.